Gegevensbeschermingsbeleid-Privacy Policy: GDPR

Bvba Smartflash (hierna Smartflash), de verantwoordelijke voor de verwerking, biedt via de website www.citydate.be, een evenementenplatform aan voor singles, waarbij zij via deelname aan evenementen ondersteund worden in hret ontmoeten van andere singles.

In onderhavig gegevensbeschermingsbeleid wordt in duidelijke bewoordingen uiteengezet welke gegevens Smartflash van haar gebruikers verwerkt, hoe zij de gegevens van haar gebruikers optimaal tracht te beschermen en welke rechten de gebruikers kunnen uitoefenen.

Door gebruik te maken van de website van Smartflash en de bijhorende diensten, aanvaardt de gebruiker de gebruiken zoals omschreven in dit gegevensbeschermingsbeleid.

De gebruiker dient het gegevensbeschermingsbeleid grondig te lezen vooraleer gebruik te maken van de door Smartflash aangeboden diensten. Indien de gebruiker vragen zou hebben omtrent het beleid van Smartflash, kan hij/zij Smartflash schriftelijk contacteren op onderstaand adres:

bvba Smartflash
Bergendriesstraat 39
9160 Lokeren
Info@citydate.be

U kan eveneens contact opnemen met onze Data Protection Officer:
Belexa Advocaten - Jil Vandenbroucke
President Kennedypark 26a
8500 Kortrijk

1. VERWERKING VAN GEGEVENS

Artikel 1. Toestemming

1.1. Middels registratie geeft de gebruiker zijn/haar toestemming aan Smartflash - en verwerkers die handelen in naam en/of opdracht van Smartflash - voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

1.2. Indien de persoonlijke gegevens voor doeleinden worden gebruikt waarvoor de toestemming van de gebruiker vereist is, zal de gebruiker steeds om een expliciete, schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Artikel 2. Verzameling van gegevens

2.1. Opdat Smartflash de in haar Algemene Voorwaarden uiteengezette diensten kan leveren, is het noodzakelijk de persoonsgegevens die de gebruiker onder meer in het kader van het registratieproces meedeelt te verzamelen en te bewaren zolang Smartflash dit nodig acht of eerder: wanneer de gebruiker verzoekt om deze data te verwijderen.

De toegang tot het platform Citydate geschiedt via het door de gebruiker opgegeven e-mailadres en het door hem/haar gekozen wachtwoord (de inloggegevens).

Bij registratie dient de gebruiker een aantal gegevens in te vullen, die noodzakelijk zijn voor het nakomen van de overeenkomst, dewelke als zondanig afzonderlijk worden aangeduid. Deze verplichte gegevens zijn:

- Taal;
- Geslacht;
- Voornaam;
- Naam;
- Stad;
- Gsm-nummer;
- Geboortedatum;
- Emailadres;
- Wachtwoord;
- Evenement waaraan men wenst deel te nemen.

Voorts kunnen in het kader van de registratie al meer gegevens worden gevraagd, zoals:

- Beroep;
- Kinderen;
- Studieniveau;
- Kinderwens;
- Lengte;
- Waar de gebruiker Citydate gevonden heeft.

Voorts kunnen in het kader van een annulatie/terugbetaling bijkomende gegevens worden gevraagd, zoals:
- Reden van terugbetaling;
- Iban rekeningnummer.

Als de gebruiker ervoor kiest zich voor een event van Citydate in te schrijven, worden de bovenstaande gegevens verzameld.

Alleen de voornaam, eerste letter van de naam en stad worden met andere deelnemers aan hetzelfde evenement gedeeld.

Bij deelname aan een evenement kunnen sfeerfoto's genomen worden voor externe communicatie op haar website of social media kanalen.

Na deelname wordt eveneens bewaard welke personen de gebruiker als match heeft aangeduid en aan welke events de gebruiker heeft deelgenomen. Wanneer de gebruiker een andere deelnemer als match aanduidt verklaart hij/zij zich akkoord om ofwel zijn/haar emailadres ofwel telefoonnummer of allebei met zijn/haar match te delen indien deze interesse wederzijds is.

Bij elke toegang tot de Citydate website worden de gebruikersgegevens door de desbetreffende browser doorgegeven en in protocolbestanden opgeslagen. Deze gegevens zijn:

- IP-adres van de gebruiker;
- gebruikersidentificatie op het Citydate-platform;
- naam van de opgevraagde site;
- datum en tijdstip van opvragen;
- de referrer-URL (herkomst-URL), van waaruit de gebruiker op de opgevraagde website is gekomen;
- overgedragen hoeveelheid gegevens;
- statusmelding over het welslagen van de opvraging;
- sessie-identificatienummer.

In de zogenoemde log-in-records worden telkens als de gebruiker zich op het de website aanmeldt de volgende gebruiksgegevens opgeslagen:

- datum en tijdstip van inloggen;
- gebruikersidentificatie op het Citydate-platform;
- IP-adres (Internet-Protocol adres);
- nummer van sessiecookies;
- sessie-identificatienummer.

2.2. Smartflash maakt voor de web analyse gebruik van de dienst ‘Google Analytics', een dienst van de firma Google Inc. Via de volgende link kunt u ervoor zorgen dat de opslag en verwerking van deze gegevens in de toekomst niet meer mogelijk is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

2.3. Smartflash maakt gebruik van zogenoemde "cookies" om de online-ervaring en onlinetijd van de gebruikers individueel vorm te geven en te optimaliseren.
Smartflash maakt gebruik van sessiecookies, partner- en affiliate-cookies, meetcookies alsook van permanente cookies.
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren via de instellingen van zijn/haar internetbrowser, hetgeen de door Smartflash aangeboden diensten nadelig kan beïnvloeden.

2.4. Smartflash maakt gebruik van de Facebook-pixel om bezoekers gepersonaliseerde advertenties te kunnen bezorgen en aan ‘profiling' te doen. Via uw persoonlijke Facebookinstellingen kan u deze verwerking verhinderen.

Artikel 3. Gebruik van gegevens

Smartflash verzamelt hoofdzakelijk persoonsgegevens om de gebruiker een veilige, kwalitatieve, resultaatgerichte en persoonlijke ervaring te bieden tijdens het gebruik van haar diensten.

De gegevens worden meer specifiek voor volgende doeleinden gebruikt:

a. Het bijhouden van deelnemers- en gastenlijsten voor haar evenementen;
b. Het contacteren van deze personen in het kader van de organisatie van haar evenementen;
c. Het uitwisselen van persoons- en contactgegevens bij een match;
d. Het op de hoogte brengen van nieuwe evenementen of ander nieuws van SmartFlash of haar partners. Met aanbiedingen en evenementen van de partners van Smartflash, op voorwaarde dat de gebruiker zelf aangeeft dat hij/zij hiervan op de hoogte gehouden wil worden. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door de voorkeuren in zijn/haar account te wijzigen;
e. Het maken van aanpassingen en verbeteringen aan de Smartflash diensten;
f. Het naar behoren verlenen van klantenondersteuning;
g. Opsporen en verhinderen van onrechtmatige handelingen of activiteiten in strijd met de Algemene Voorwaarden van Smartflash.
h. Sfeerfoto's genomen op evenementen kunnen worden gebruikt voor externe communicatie op haar website of social media kanalen.

Artikel 4. Delen met derden

4.1. Wanneer in het kader van de door Smartflash geleverde diensten gegevens aan andere gebruikers doorgegegeven worden, gebeurt dit uitsluitend onder de door de gebruiker ingevoerde naam.

4.2. Persoonsgegevens worden slechts ongeanonimiseerd aan derden verstrekt:

- Indien dit noodzakelijk is om de geboden service te verlenen (bijv. verwerking van betalingen);
- Indien de gebruiker zijn/haar uitdrukkelijke toestemming hiervoor gegeven heeft (bijv. bij het publiceren van een succesverhaal);
- Wanneer het verstrekken op grond van de betreffende wettelijke bepalingen is toegstaan voor een specifieke hiertoe wettelijk bevoegde instantie (bijv. in het geval van een onderzoek van de overheid).

4.3. Externe dienstverleners van Smartflash die in naam en opdracht van Smartflash diensten verlenen, teneinde de dienstverlening mogelijk te maken, worden niet als derde beschouwd.

2. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Artikel 5. Beveiliging van gegevens

5.1. Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. Dit is een middelenverbintenis in hoofde van Smartflash.

Alle informatie die de gebruiker ingeeft bij de registratie of bij het inloggen op Citydate is gecodeerd. Deze codering verzegelt de dataoverdracht tussen de internetbrowser van de gebruiker en de webserver van Smartflash en voorkomt zo misbruik van deze gegevens. De coderingstechniek die hierbij wordt gebruikt is een SSL-versleuteling.

3. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Artikel 6. Rechten van de betrokkene

6.1. Recht op inzage - informatie
Smartflash heeft haar beleid in onderhavig document in duidelijke bewoordingen trachten uiteen te zetten. De gebruiker heeft evenwel het recht, middels schriftelijk verzoek, met redelijke tussenpozen, bijkomende inlichtingen in te winnen over de gegevens die voor zijn/haar persoon bij Smartflash zijn opgeslagen, over hun herkomst, over het doel waarvoor ze bewaard worden en over de ontvanger aan wie de gegevens worden doorgegeven.

6.2. Recht tot bezwaar
De gebruiker behoudt het recht om de gegeven toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te trekken, hetgeen kan leiden tot de onmogelijkheid om nog verder van de diensten van Smartflash gebruik te maken.
Tevens heeft de gebruiker het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden.

Hiertoe volstaat een schriftelijk verzoek onder vermelding van: (1) De bij Smartflash opgegeven e-mailadressen of gebruikersnaam (2) Het wachtwoord.

6.3. Recht op rectificatie
De gebruiker heeft het recht te allen tijde zijn/haar gegevens te corrigeren via zijn/haar profielinstellingen.

6.4. Recht op verwijdering
De gebruiker heeft het recht te allen tijde rectificatie of verwijdering te eisen van zijn/haar bij Smartflash opgeslagen persoonsgegevens.
Hiertoe volstaat een eenvoudig verzoek via de link ‘verwijder mijn profiel' via het knopje profielgegevenens, zichtbaar na inloggen op citydate.be;
of
een schriftelijk verzoek onder vermelding van: (1) De bij Smartflash opgegeven e-mailadressen of gebruikersnaam (2) Het wachtwoord.
Het recht tot het verwijderen van uw persoonsgegevens kan echter beperkt zijn door wettelijke bewaarverplichtingen die op Smartflash rusten.